W celu potwierdzenia dostępności oraz ceny, zachęcamy do kontaktu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu zamówienia, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Tropical Sauna Mariusz Grucza ul. Kolejowa 18 Goszczyno  84-110 Krokowa Numer  NIP:958-034-14-25.  Regon 192020545

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej : biuro@saunysklep.pl 

Zakres przetwarzania Danych Osobowych 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby procesu zamówienia , wystawienia dokumentu sprzedaży, sporządzenie umów, wysyłki zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zwrotów. Dane jakie będą przetwarzane to: imię ,nazwisko,adres,numer telefonu,adres poczty elektronicznej oraz numer NIP w przypadku danych firm .

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu zamówienia .

 3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 4. Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów dla których dane te są gromadzone .Po jego zakończeniu zostaną usunięte przez administratora .

 5. zgoda klienta na przetwarzanie danych w celach zamówień wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie zamówienia .
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@saunysklep.pl 

Uprawnienia Użytkowników 

Zgodnie z art.15-22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1.  Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

 6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres biuro@saunysklep.pl w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny Firmy prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

 Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 

 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym  oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu zamówień. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password